Month: February 2021

   รศ.ดร. ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย และ ผศ.ดร. อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) เข้าร่วมหารือความคืบหน้าของโครงการ PI MOOC ของสถาบันพระบรมราชชนก (PI) กับ นพ. สมชาย  ธรรมสารโสภณ รักษาการในตำแหน่งอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก และ ดร. จุรีรัตน์ กิจสมพร ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ภายใต้ความร่วมมือกับโครงการ Thai MOOC เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563ณ ห้องประชุม 4703 สถาบันพระบรมราชชนก

ในวันที่ 13 เมษายน 2563 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยได้เปิดตัว Thai MOOC LMS New Version โดยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเข้าระบบให้สามารถเข้าใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น การเข้าใช้งานผ่าน Account จากสถาบันตนเอง หรือการเข้าใช้งานด้วย Social ต่าง ๆนอกจากนี้ Thai MOOC LMS ได้อัปเกรดระบบใหม่ จากเวอร์ชันเดิมเป็น Open edX Ironwood และปรับหน้าตาระบบใหม่ให้ตรงกับอัตลักษณ์ของ Thai MOOC ที่ได้กำหนดขึ้นอีกด้วย