เปิดให้เรียนแล้วรายวิชาใหม่ 6 รายวิชา

May 7, 2021

ด้วยสำนักงานศาลปกครองได้พัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อใช้อบรมบุคคลากรและเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชนที่สนใจทั่วไป จึงได้เปิดรายวิชาออนไลน์ใหม่ 6 รายวิชาเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเรียนได้

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *