Month: August 2021

Thai MOOC Talk on Tour ครั้งที่ 4: Upskill การทำงานออนไลน์ในยุค COVID-19 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในหัวข้อ Upskill การทำงานออนไลน์ในยุค COVID-19 พบกับแขกรับเชิญ : 1. ผศ. ดร.กรวิภา พูลผล หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวข้อ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน 2. อาจารย์ณิชยา ศรีสุชาต คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หัวข้อ ปั้นแบรนด์สร้างรายได้สไตล์ New normal 3. ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หัวข้อ รู้จักทักษะเพื่อสร้างอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ดำเนินรายการ : อาจารย์สกล โสภิตอาชาศักดิ์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมฟังและร่วมกิจกรรมในงานเพื่อลุ้นรับของที่ระลึกพรีเมียมจากพวกเราจำนวน 10 รางวัล พิเศษ! ส่งคำถามที่อยากฝากถึงวิทยากรภายในวันศุกร์ที่ 20 ส.ค. ลุ้นรับกระบอกน้ำจากทีมงานจำนวน…

มาทำความรู้จักหนึ่งในวิทยากร IEC 2021: Professor Karanam Pushpanadham Professor Karanam Pushpanadham เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาและการเรียนระบบอีเลิร์นนิง (e-Learning) โดยมีตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการเรียน คณะศึกษาศาสตร์และจิตวิทยา จาก University of Baroda รัฐคุชราต ประเทศอินเดีย อีกทั้งในปี พ.ศ. 2548 -2549 ท่านยังได้มีโอกาสร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยโดยรับตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ท่านมีบทบาทเป็นหนึ่งในสมาชิกของ ASEM Education and Research Hub for Lifelong Learning (ASEM LLL Hub) ซึ่งเป็นศูนย์เครือข่ายของนักวิจัยทางการศึกษาในระดับอุดมศีกษาจากทวีปเอเชียและยุโรป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกระบวนการวิจัยทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) โดยเฉพาะและสร้างเครือข่ายแห่งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิจัยและผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดนโยบายทางการศึกษา เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้แห่งการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ท่านยังมีความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองและการจัดอบรมด้านบริหารการศึกษา จึงได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับหลายเวทีทางการศึกษาทั่วโลก รวมถึงมีส่วนสำคัญในออกแบบกระบวนการเรียนรู้ผ่านแนวคิดการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองโลก (Global Citizenship Programme) ร่วมกับสถาบัน Stockholm School Administration ประเทศสวีเดน ทั้งนี้ท่านยังมีบทบาทสำคัญในฐานะที่ปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนให้…

มาทำความรู้จักหนึ่งในวิทยากร IEC 2021: Professor Gerard L. Hanley, Ph.D. Professor Gerard L. Hanley, Ph.D. ท่านเป็นกรรมการบริหารของ MERLOT ซึ่งเป็นระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองทางออนไลน์และระบบสืบค้นข้อมูลทางวิชาการของ California State University ผ่านเว็บไซต์ www.merlot.org ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเรียนมากกว่า 180,000 คน และแหล่งการเรียนรู้มากกว่า 95,000 แห่ง รวมถึงเป็นกรรมการบริหารของระบบเว็บไซต์ SkillsCommons ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางออนไลน์ที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน ท่านมีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยรองอธิการบดี (Assistant Vice Chancellor) ของสถาบัน Academic Technology Services, California State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสถาบันที่สนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้กับ Long Beach Campus หนึ่งในวิทยาเขตของ California State University โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) ผ่านการกระบวนการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ…

The 12th TCU International e-learning Conference 2021: Empowering New Normal Global Online Education กลับมาอีกครั้งกับงานประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี The 12th TCU International e-learning Conference 2021 ในหัวข้อ Empowering New Normal Global Online Education ในวันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 8.30-16.45 น. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา นวัตกรรม การประเมินคุณภาพ และจัดการศึกษาออนไลน์ เพื่อประมวลและจัดทำคลังความรู้ด้านการศึกษาออนไลน์ ซึ่งสามารถรับชมผ่านการ Live Video Conference ด้วยโปรแกรม ZOOM กดติดตาม Facebook ของ Thai MOOC เพื่ออัปเดตข้อมูลของงานและการลงทะเบียน จัดโดย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)…