Month: November 2021

ศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) เข้าร่วมในการเสวนาเรื่อง The revival of MOOCs in Asia ในงาน EDUtech Asia 2021 ที่จัดขึ้นวันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยผู้เข้าร่วมเสวนาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น อินโดนีเซีย อินเดียและมาเลเซีย

                    สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้จัดอบรม “หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อและภาควิชาการ”    โดย ผศ. ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) ได้เข้าร่วมบรรยายเพื่อแนะนำแพลตฟอร์มกลางด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทยที่ชื่อว่า Thai MOOC ให้เป็นช่องทางในการนำเสนอความรู้แก่นักข่าวและผู้ร่วมอาชีพอื่นๆ ที่สนใจแบ่งปันความรู้เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564ที่  VIE Hotel Bangkok ราชเทวี กรุงเทพฯ มีผู้ร่วมรับฟังผ่าน ZOOM Meeting มากกว่า 100 คน

ทีมผู้บริหารของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ได้เข้าร่วมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดำเนินการของโครงการ Thai MOOC ในรายการ Chance for Future โอกาสแห่งอนาคต by อว.EP4 : Thaimooc การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเมื่อรูปแบบการเรียนรู้เปลี่ยนไป เราสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วยตนเองได้มากขึ้น การเลือกรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์ที่เหมาะกับตัวเอง และรู้จักผสมผสานรูปแบบการเรียนทั้งออนไลน์และออฟไลน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดย่อมช่วยสร้างโอกาสต่อยอดอาชีพและการใช้ชีวิตได้.