Month: February 2022

ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป Thai MOOC ได้ทำการเปลี่ยนรูปแบบใบประกาศนียบัตรรายวิชาออนไลน์ในระบบ เป็นประกาศนียบัตรที่ไม่มีลายเซ็นอาจารย์ประจำรายวิชา โดยยังคงชื่ออาจารย์และสถาบันการศึกษาที่สังกัดทีด้านล่างใบประกาศ ทั้งนี้ ยังสามารถตรวจสอบว่าเป็นเอกสารจริงและมีความถูกต้องได้จาก การสแกน QR Code ที่ด้านล่างใบประกาศนียบัตร หรือนำหมายเลขที่ใบประกาศนียบัตร (แสดงที่ด้านล่าง QR Code) ไปสืบค้นใน url https://lms.thaimooc.org/certificates/เลขที่ใบประกาศ จะเห็นใบประกาศนียบัตรฉบับจริงที่จัดเก็บในระบบ Thai MOOCทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ขอพาทุกท่านสัมผัสบรรยากาศงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TCU International e-Learning Conference หรือ IEC 2021 ที่จัดขึ้นในวันที่ 2 กันยายน 2564 ผ่านระบบ ZOOM และ Liveมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 1,500 คน ซึ่งได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษา นวัตกรรม จากผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศวันนี้เราได้ถอดบทเรียน รวม Highlight และบทสัมภาษณ์พิเศษจากผู้เชี่ยวชาญ มาให้รับชมกันค่ะ