Month: March 2022

ศาสตราจารย์. ดร. จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ได้เข้าร่วมงาน open house open data ที่จัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในวาระครบรอบ 62 ปี วันคล้ายวันสถาปนาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ณ อาคาร ททท. สำนักงานใหญ่ ในงานได้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลร่วมกันของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) ได้เป็นหนึ่งในการร่วมประกาศเจตนารมณ์ในครั้งนี้ และจะนำไปสู่การทำความร่วมมือด้านวิชาการ เพื่อการบูรณาการทางด้านข้อมูล ในการนำทรัพยากรข้อมูล สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยวจากทาง ททท. เผยแพร่ไปสู่ประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว และการขยายโอกาสไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ รวมถึงประชาชนทุกคน ในการนำไปใช้ต่อ ยอดทั้งด้านอาชีพและการท่องเที่ยวต่อไป ด้วยแพลตฟอร์มกลาง เพื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในระบบเปิด หรือ Thai MOOC

Thai MOOC ขอแบ่งปันเรื่องราวดี ๆ จากโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย คุณครูได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยให้นักเรียนสมัครเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ Thai MOOC และเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 โรงเรียนได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้น้อง ๆ นักเรียนที่เรียนออนไลน์ผ่านเกณฑ์การเรียนรู้รายวิชา จำนวน 226 คน .คุณครู Passabhum Kittirattanabutra ได้กล่าวว่า “ผมสอนนักเรียน ระดับชั้น ม.4 ซึ่งเป็นเด็กโตแล้ว เด็ก ๆ มีความรับผิดชอบและเรียนรู้เทคโนโลยีได้เร็ว เมื่อเห็นประโยชน์ของการเรียนออนไลน์ว่าสามารถต่อยอดและสะสมความรู้เพื่อไปใช้ในระดับปริญญาตรีได้ ผมจึงมอบหมายให้นักเรียนสมัครเรียนออนไลน์ในรายวิชาต่าง ๆ ตามที่นักเรียนสนใจครับ” .Thai MOOC ขอขอบพระคุณผู้บริหาร และคุณครูของโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ที่เห็นคุณค่าของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ออนไลน์ให้กับน้อง ๆ จนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้กันเป็นจำนวนมาก .#ThaiMOOCพื้นที่การเรียนรู้ตลอดชีวิต . สมัครเรียนออนไลน์ : https://thaimooc.org/(ทุกรายวิชาไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน).โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI).#ThaiMOOC#ระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์#Thai#MOOC#Online#Learning#Free#Courses#Learning#บทเรียนออนไลน์#เรียนออนไลน์#ไม่เสียค่าใช้จ่าย

รศ. ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) นำทีม Thai MOOC เข้าเยี่ยมชม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ในการขอรับฟังวิสัยทัศน์และการดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ PIM MOOC เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนให้มีคุณภาพในการเข้าสู่ตลาดแรงงานมาแล้วจำนวนมาก โดยได้รับเกียรติจากท่าน อ.พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีอาวุโสฯ , ผศ. ดร.ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล รองอธิการบดีฯ , อ.พรหมสร เดชากวินกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ พร้อมทั้งอาจารย์ตัวแทนผู้พัฒนารายวิชา และทีมผลิตสื่อออนไลน์ของ PIM มาร่วมให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์และมีความสำคัญต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ต่อไป