Month: April 2022

เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2565 ผู้เรียนรุ่นที่ 1 (จำนวน 21 คน) ในหลักสูตร “ผู้ดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล”หลังจากที่ผู้เรียนผ่านการเรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Thai MOOC ก็ได้เข้าประเมินความรู้และทักษะที่ศูนย์ทดสอบตามมาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) ที่โรงเรียนปิยราษฎร์ อินเตอร์แคร์ ในสังกัดโรงพยาบาลวิภาวดีปิยราษฎร์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี สำหรับผู้ที่สอบผ่านทั้งความรู้และทักษะจะได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและบันทึกข้อมูลในระบบ e-Portfolio ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณวุฒิในฐานข้อมูลของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ถือเป็นตัวอย่างความสำเร็จของการพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ทักษะพร้อมทำงาน (Upskill & Reskill) โดยใช้รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานเรียนออนไลน์ร่วมกับการฝึกปฏิบัติ ภายใต้ความร่วมมือ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สถาบันบริหารวิทยาลัยชุมชน โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ที่ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร “ผู้ดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล” เป็นรายวิชาออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Thai MOOC ตามมาตรฐานสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน).รศ. ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุจากสถาบันต่าง ๆ ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร “ผู้ดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล”…

ขอเชิญรับชมรายการThai MOOC Review EP. 2 รายการแนะนำรายวิชา Project เล็ก ๆ จาก Thai MOOC ที่น้อง ๆ นักศึกษามาร่วม Review 1 รายวิชาน่าเรียนรู้ เกี่ยวกับ AI พร้อมแจกความสดใส และอัดแน่นความรู้ ให้ทุกท่าน #เรียนฟรี24ชั่วโมง#thaimooc https://youtu.be/oYVVM0eVMgA