Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดให้เรียนแล้วรายวิชาใหม่ 6 รายวิชา

ด้วยสำนักงานศาลปกครองได้พัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อใช้อบรมบุคคลากรและเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชนที่สนใจทั่วไป จึงได้เปิดรายวิชาออนไลน์ใหม่ 6 รายวิชาเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเรียนได้

เปิดรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ทดสอบระบบ

ด้วยสำนักงานศาลปกครองได้พัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อใช้อบรมบุคคลากรและเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชนที่สนใจทั่วไป จึงได้เปิดรับสมัครนักเรียนออนไลน์เข้ามาทดสอบเรียนวิชาด้านกฎหมายเพื่อทดสอบระบบต่อไป

เปิดตัวระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ด้วยสำนักงานศาลปกครองได้พัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อใช้อบรมบุคคลากรและเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชนที่สนใจทั่วไปโดยมีเนื้อหาประกอบไปด้วย กฎหมายเกี่ยวกับบุคคลบุคคล หมายถึง สิ่งที่กฎหมายกำหนดให้มีสิทธิหน้าที่ได้ตามกฎหมายสภาพบุคคลเริ่มต้นตั้งแต่แรกคลอดเป็นทารกและสิ้นสุดสภาพบุคคลเมื่อตายหรือสาบสูญตาม คำสั่งของศาลการสาบสูญ คือ การหายจากภูมิลำเนาในภาวะปกติเกิน 7 ปี หรือหายจากภาวะที่เป็นอันตรายต่อชีวิต เช่น เรืออับปาง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 3 ปี ถือว่าเป็นคนสาบสูญได้ ในกรณีที่ผู้สาบสูญกลับมา สามารถขอร้องต่อศาลให้ถอนคำสั่งสาบสูญได้บุคคลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ1. บุคคลธรรมดา หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถ สามารถทำนิติกรรมได้ตามที่กฎหมายกำหนดส่วนประกอบของสภาพบุคคล1. ชื่อตัว – ชื่อสกุล2. สัญชาติ ได้มาโดยการเกิด การสมรส การแปลงชาติ3. ภูมิลำเนา คือถิ่นที่อยู่ประจำและแน่นอนของบุคคล4. สถานะ คือ ฐานะของบุคคลตามกฎหมายซึ่งทำให้เกิดสิทธิ เช่น โสด สมรส หย่า2. นิติบุคคล หมายถึง หมู่คนหรือสิ่งที่กฎหมายรับรองสภาพอย่างบุคคลธรรมดา และมีสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบในนามของกิจการ เช่น กระทรวง ทบวง กรม บริษัท สมาคม มูลนิธิ…