จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน | Psychology and Daily Life

Description

About of Course

รายวิชาจิตวิทยากับชีวิตประจำวัน(Psychology and Daily Life) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถอธิบายความหมาย และจุดมุ่งหมายของจิตวิทยา กลุ่มแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา จิตวิทยากับการเข้าใจตนเอง ได้แก่ นิสัยและการพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพ ตัวตน แรงจูงใจ อารมณ์ สุขภาพและการผ่อนคลาย บทบาททางเพศและพฤติกรรมทางเพศ และการควบคุมตนเอง จิตวิทยากับการเข้าใจผู้อื่น ได้แก่ มนุษยสัมพันธ์และมิตรภาพ ความรักและชีวิตคู่ และความสัมพันธ์ในครอบครัว และจิตวิทยากับสังคม ได้แก่ อิทธิพลทางสังคม และ การทำงานกลุ่ม

There are no reviews yet.

Write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vendor Information

  • Vendor: admin
  • No ratings found yet!