พฤติกรรมผู้บริโภคกับธุรกิจค้าปลีกในยุคดิจิทัล | Consumer Behavior and Retailing Business in Digital Age

Description

About of Course
การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน แนวคิดสิ่งเร้าและตอบสนอง กล่องดำความรู้สึกของพฤติกรรมผู้บริโภค หลักการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงทางปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ

ในรายวิชานี้ผู้เรียนจะได้รับแนวคิดพื้นฐานการเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจ ตลอดจนการสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน ความสามารถในการปรับตัวทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี การนำนวัตกรรมมาเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยทีมผู้สอนมากประสบการณ์ทั้งภาคการศึกษาและผู้มีประสบการณ์จริงในภาคธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าผู้เรียนจะมาจากสาขาในระดับใด สามารถเรียนรู้ได้ทั้งองค์ความรู้ที่ทันสมัย นำไปใช้ได้จริงกับผู้ที่สนใจจะเริ่มต้นประกอบธุรกิจหรือต้องการพัฒนาธุรกิจให้เติบโต

There are no reviews yet.

Write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vendor Information

  • Vendor: admin
  • No ratings found yet!